Slalombacken

Historien om Ottsjö Lift AB som ombildades till Ottsjö Framtid AB

I Ottsjö har besöksnäringen sedan lång tid varit viktig. Övernattningsmöjligheter har erbjudits som komplement till jordbruket i många av gårdarna. År 1946 bytte det som senare blev Högåsens pensionat ägare och blev genom nybyggnation ett modernt hotell. Pensionatet fick flera gånger nya ägare och tillhörde t.ex under en tid läkemedelsbolaget LEO.

År 1978 blev ett Östersundsbaserat bolag köpare, och genomförde en omfattande förändring. Man byggde bl.a ett antal lägenheter på tomten som såldes som andelslägenheter. Nere i byn byggdes även flera lägenhetshus. Man köpte in ett markområde på 27 hektar i den västra delen av Ottsjö och byggde en slalombacke. Marken ställdes i ordning, en raststuga uppfördes och den gamla kiosken vid Ottsjöns utlopp flyttades och fick fungera som skidbod. En pistmaskin införskaffades och ett garage byggdes. Idén med en skidbacke låg ju i tiden, det var hausse för utförsåkning genom svenskarnas internationella tävlingsframgångar.

År 1986 gick Högåsenanläggningen i konkurs och tillgångarna började skingras genom konkursförvaltarens försorg. Byggbolaget BPA tog över hotellet och lägenheterna nere i byn såldes till Åre kommun. Senare har lägenheterna sålts vidare till olika privatpersoner. Intresset för att driva en utförsåkningsanläggning i Ottsjö var begränsad, men framsynta bybor ville ändå göra ett försök. Genom att erbjuda bybor, fritidshusägare och företagare knutna till Ottsjö att bli aktieägare lyckades man samla ihop tillräckligt med kapital för att köpa loss marken med utrustning. Ottsjö Lift AB bildades. Under några år i slutet av åttiotalet försökte det nybildade liftbolaget driva verksamheten vidare. Det gick dåligt, utförsåkning hade utvecklats, närheten till Åre och Trillevallen samt en Ottsjöbacke i söderläge medförde att verksamheten stannade av. Ingen ville driva verksamheten och därför låg backen oanvänd under flera år. Träd och busk började överta marken. Trots de begränsade intäkter som fanns, främst i form av hyresinkomst för garaget fanns det ändå en hel del utgifter som måste betalas. För att inte åter hamna på obestånd beslutade styrelsen år 2003 att sälja själva liftanläggning för 100 000 kr. På en bolagsstämma år 2005 konfirmerades åtgärden.

På bolagsstämman 2005 tog man även beslut om att sälja marken och att ändra bolagsordningen på sådant sätt att de frigjorda pengarna skulle kunna användas på ett bredare sätt till gagn för byns utveckling. Bolaget skall aktivt delta i utvecklingen av fritidsaktiviteter såväl sommar som vinter i Ottsjöområdet samt annan därmed förenlig verksamhet. Genom olyckliga omständigheter, bl.a styrelseordförandens frånfälle stannade åter liftbolagets aktiviteter av.

År 2019 tog dock styrelsen åter initiativ, nu till en försäljning av markområdet genom att mäklare kontaktades. Marken skulle enligt årsstämmobeslut från 2005 säljas till bästa pris. Av stämmoprotokollet punkt 13 kan man läsa ”Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen får mandat att verkställa försäljning av snöskoter, pistmaskin och den övre delen av marken, ca 25 ha, till bästa möjliga pris. Marken skall säljas genom anbud via lämplig mäklare”.

Flera spekulanter gav sig till känna och ganska snart utkristalliserades köpare som presenterade exploateringsförslag som styrelsen uppfattade som intressanta. Den mindre delen av markområdet med garaget blev av strategiska skäl undantaget försäljningsplanerna.

Det inlämnades till Åre kommun begäran om detaljplanetillstånd vilket bemöttes positivt år 2021. Senare pausade kommunen i minst tre år önskemålet.

Årsstämma genomfördes 16 juni 2022. Man beslutade om en ny bolagsordning med bl a namnbyte till Ottsjö Framtid AB och ny styrelse valdes. Under 2023 blev styrelsen överens med en av de två återstående intressenterna och försäljningen kunde avslutas under hösten.

CH 2024.04.04